کودک

چگونه کودک دوزبانه داشته باشم

چگونه کودک دو زبانه داشته باشیم؟

تمام خانواده ها شانس مهاجرت و زندگی در فرهنگ دیگری را همراه با تعامل مستقیم با سخنگویان زبان دوم را ندارند. پس برای تربیت کودک دو زبانه راهکاری اندیشید. کودکان مانند اسفنج هستند و در صورتی که تماس کافی با یک زبان داشته باشند، به شرط استفاده فعال از زبان، می توانند به سرعت آن […]