ظلم

عدالت اجتماعی

عدالت, فضیلتی که کودک باید با آن خو بگیرد

مفهوم عدالت و انصاف در کودک مفهوم انصاف شاید زمینه فردی در روابط انسانی دارد حال آنکه وقتی که سخن از عدالت است بیشتر مفهوم اجتماعی را در بر خواهد داشت . مفهوم انصاف و برابری با رعایت حق و سهم دیگری رعایت نوبت و مواظبت و مراقبت از دیگران حتی به کمک و یاری […]