تغذیه کودکان

کشمش: میوه یا عذایی کامل

کشمش : میوه یا عذایی کامل

کشمش‌ از خشک شدن انگور‌ در جلوی نور خورشید یا خشک کن درست می‌شود، به طور کلی شیرین هست و طعم آن به طور بسیاری در پخت و پز غذایی در سراسر جهان، مخصوصا در دسر‌ها استفاده می‌شود. بر اساس تحقیقات، کشمش‌ به عنوان بخشی از گروه میوه به حساب می آید. این میوه‌های خشک […]